طی نشستی تخصصی در جهاد دانشگاهی تهران بررسی می شود

علل بازماندگی از تحصیل و راهکارهای عملی کاهش آن در دوران پسا کرونا

علل بازماندگی از تحصیل و راهکارهای عملی کاهش آن در دوران پسا کرونا

به گزارش جاوید شو پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران در یک نشست تخصصی گروه پژوهشی آموزش و توسعه علل بازماندگی از تحصیل و راهکارهای عملی کاهش آن در دوران پسا کرونا را تبیین می کند.


به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا، دکتر بهروز نظری مدیر گروه تحقیقاتی آموزش و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با بیان اینکه در این جلسه کارشناسان، صاحب نظران و مسؤلان وزارت آموزش پرورش، وزارت تعاون، کار واموراجتماعی، نمایندگان سازمان های مردم نهاد(سمن ها) و کارشناسان صدمه های اجتماعی حضور دارند، در ادامه اظهار نمود: در فاصله سالهای ۹۶ تا ۹۸ پژوهشی در پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران با کارفرمائی سازمان مدیرت کشوربرای شناسایی و تبیین بازماندگی از تحصیل و راه های بازجذب بازماندگان از تحصیل به شرایط آموزشی انجام شد که در نوع خود بی نظر بود برپایه نتایج این پژوهش، هزینه اقتصادی ناشی از ترک تحصیل در جوامع مختلف زیاد برآورد می شود که نیازمند چاره اندیشی است.
وی با اعتقاد به اینکه با ریشه کنی بی سوادی میزان مرگ و میر، بیماری ها، بزه های اجتماعی و خشونت های خانگی کاسته می شود، اضافه کرد: مرتفع ساختن معضل عدم بهره وری، اقتصادی تا میزان زیادی به ریشه کنی بی سوادی گره خورده است بدین معنا که به کمک سوادآموزی میتوان نیروی بزه کار را به نیروی کار ماهر تبدیل کرد.
مدیر گروه تحقیقاتی آموزش و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه بیان کرد که در بین مشکلات آموزش و پرورش کشور تصویر مناسبی از کودکان محروم از مدرسه چه از لحاظ پیشگیری و چه از لحاظ درمان در کشور وجود ندارد.
دکتر نظری با بیان اینکه کلید آغاز این کار پژوهشی در سال ۹۵ خورده شد، در ادامه تصریح کرد: در آن سال برپایه اطلاعات سامانه آماری آموزش و پرورش، شمار نوجوانان ۶ تا ۱۸ ساله بازمانده از تحصیل یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ارزیابی شده بود اما برپایه آمارغیر رسمی در مورد کودکان کار رقم های مختلفی مطرح است از ۳ملیون در نظر بگیرید و گاهی این میزان تا ۷ میلیون نفر عنوان می شود.
وی با بیان اینکه در جامعه ایرانی ۱۰ میلیون بی سواد مطلق وجود دارد، اضافه کرد: طبق سرشماری، چرخه بازماندگی از تحصیل تا انتهای دوره آموزش عمومی، حدود ۱۰ ملیون نفر است یعنی این تعداد از کودکان و نوجوانان واجب التعلیم از فضای آموزشی بیرون هستند. هدف از انجام این پژوهش هم شناخت عوامل بازماندگی از تحصیل بود و اینکه چگونه و به چه شیوه هایی کودکان را به آموزش بازگرداند.
مدیر گروه تحقیقاتی آموزش و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه با بیان اینکه در این مطالعه بزرگ که به روش کمی و کیفی انجام شد از اسناد بالادستی استفاده شد، در ادامه خاطرنشان کرد: نقشه جامع علمی و فناوری کشور، سند برنامه درسی ملی، سند تحول بنیادین، قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش، اسناد انسداد مبادی بی سوادی از آن جمله هستند که این ۶ سند تحلیل شدند.
دکتر نظری تصریح کرد: در بخش اسنادی این مطالعه، ۳ عامل نقش آفرین بودند. عامل نقش آفرین اول منابع مالی است، فقدان زیرساخت های عمرانی لازم در مناطق غیربرخوردارکه به نابرابری منطقه ای منجر شده عامل دوم و بالاخره عامل سوم وجود کودکان ۲ زبانه در بعضی مناطق کشوراست.
وی با بیان اینکه متأسفانه در این اسناد هماهنگی وجود ندارد تعریف شده است، افزود: و با وجود راهبردی بودن اسناد، برای اسناد برنامه عملیاتی طراحی نشده اند به عبارتی مبانی نظری تحلیلی محکمی ندارند.
مدیر گروه تحقیقاتی آموزش و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه با بیان اینکه معضل در اسناد راهبردی، یکدست و همسان نبودن آن هاست، اضافه کرد: به عبارتی ادبیات مشترکی برای فهم مشترک بین سیاستگذاران و مجریان اسناد دیده نمی گردد.
دکتر نظری با بیان اینکه در بخش مطالعه کیفی از روش تحلیل مضمونی استفاده و مصاحبه تحلیلی و تحلیل پدیدارشناسی استفاده شد، خاطرنشان کرد: با نظر به نمونه های مورد مصاحبه تحلیل پدیدارشناختی راهگشا به نظر می رسید. به عبارت دیگر از یک سو تلاش شد منطق ساختاری طرد شدن از نظام آموزشی فهم، و از دیگر سو تلاش شد جهان ذهنی و معنایی بازماندگان از تحصیل را درون فهمی شود. از دیگر سو برای شناسایی فرآیند بازماندگی در بستر اجتماعی و تجزیه و تحلیل و تفسیر عوامل و وضعیتهای در رابطه با این فرآیند به منظور عرضه مدلی از بازماندگی از تحصیل گرانددتئوری مناسب تشخیص داده شد. اعتبار شاخصهای استخراج شده از راه محاسبه ضریب نسبی روایی محتوا ( (CVRمحاسبه و ۷۶شاخص دارای اعتبارمناسب تشخیص داده شد. برای حصول اطمینان از اعتبار ابزار آماده شده جهت پیمایش از روش های اعتبار محتوا و اعتبار سازه استفاده شد.
مدیر گروه تحقیقاتی آموزش و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه با بیان اینکه در مطالعه کمی تلاش شد با استفاده از روش پیمایش اهمیت عوامل موثر در بازماندگی از تحصیل مشخص شود، اضافه کرد: برای این منظور کل کشور به ۱۰ منطقه تقسیم شد تا واریانس هر طبقه حداقل و فاصله طبقاتی حداکثر باشد. در نهایت جامعه اماری تحقیق از کودکان بازمانده از تحصیل تهران، سیستان و بلوچستان، کرمان خوزستان و آذربایجان غربی با یک گروه ۱۴۰۵ نفری از ۵ استان به صورت تصادفی انتخاب گردید.
دکتر نظری اضافه کرد: هم چنین برای اینکه به گروه نمونه دسترسی پیدا کنیم(روش نمونه گیری از جمعیت پنهان) از روش گلوله برفی استفاده کردیم از وزارت تعاون فهرست فرزندان کار و از آموزش پرورش آمار کودکان بازمانده از تحصیل خواسته شد بدین ترتیب جدول توزیع کودکان بازمانده از تحصیل در ۱۰ منطقه تعیین شد و پرسشگران با رجوع حضوری به آدرس افراد پرسشنامه ها را تکمیل کردند هم چنین از جامعه مورد مطالعه خواسته شد اگر فرزند بازمانده از تحصیل دارند اعلام کنند.
وی با بیان اینکه این مطالعه با گروه مطالعاتی ۱۰۰ نفره انجام شد، در ادامه تصریح کرد: در این پژوهش به یکسری عوامل و یکسری راهکار ها دست یافتیم مدلی تعریف شد که مطابق آن مدل نظام آموزشی باید درباره کودکان بازمانده از تحصیل پاسخگو باشد.
مدیر گروه تحقیقاتی آموزش و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه خاطرنشان کرد: برای داشتن آموزش دسترس پذیر، افزایش کیفیت آموزش و سیستم آموزشی حساس و مقاوم به خروج از تحصیل همگی نیازمند حمایت هستیم.
دکتر نظری با بیان اینکه در این جلسه علمی تخصصی گزارشی از کار تجربه زیسته مدرسه بامداد رویش(مدارس مینی بوسی در تهران) عرضه می شود، اضافه کرد: در این جلسه یک چشم اندازی از بازماندگی از تحصیل در دوران پساکرونا هم دیده شده است همینطور درباره سواد دیجیتال و علت محرومیت از فضای مجازی در دوران کرونا صحبت خواهد شد.
وی با بیان اینکه شاخصهای بازماندگی از تحصیل از دید آموزش و پرورش بازگو می شود، خاطرنشان کرد: هم چنین نگاهی به اقدامات انجام شده درباره بازماندگی از تحصیل در دوران قبل از کرونا خواهیم داشت.
مدیر گروه تحقیقاتی آموزش و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه خاطرنشان کرد: بی سوادی یک معضل ملی است و در جامعه ۸۰ میلیونی ایرانی وجود حدود ۱۰ میلیون نفر بی سواد مطلق که توانایی خواندن و نوشتن ندارند، غیرقابل قبول است البته مسلم است که این مورد بعد از کرونا تشدید شده است.
برپایه این گزارش، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران نشست تخصصی گروه پژوهشی آموزش و توسعه را با عنوان«تبیین بازماندگی از تحصیل و راهکارهای عملی کاهش آن در دوران پساکرونا» را ۳ اسفندماه ۱۴۰۰ از ساعت ۸: ۳۰ تا ۱۳ در مرکز همایش های معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی تهران واقع در بلوار کشاورز، بین خیابان نادری و فلسطین پلاک ۱۱۸ برگزار می نماید.1400/11/29
12:11:33
5.0 / 5
384
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
جاوید شو جاوید شو