جاویدشو

جاوید شو

جاویدان شدن با کمک فناوری

برخی دانشمندان درباره جاودانگی بدن انسان نظریه پردازی كرده‌اند، ممكن است جاودانگی انسان در چند دهه اول قرن بیست و یكم محقق شود. جاویدشو برای رسیدن به جاودانگی شروع به كار كرده است.