در در دهمین كنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شد؛

اصلاح الگوی حكمرانی در بخش آب در راه تصویب نهایی

اصلاح الگوی حكمرانی در بخش آب در راه تصویب نهایی

به گزارش جاوید شو عضو اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت روز پنجشنبه اظهار داشت: یکی از تدابیر مصوب در ویرایش دوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که الان در راه تصویب نهایی قرار دارد، در ارتباط با اصلاح الگوی حکمرانی در بخش آب کشور است.به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حسن بنیانیان در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله ای با عنوان چگونه بستر تحقق تدابیرفرهنگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فراهم خواهد شد؟ عرضه کرد.

وی که این مقاله را در سالن شماره یک کنفرانس عرضه کرد، اظهار داشت: ابتناء همه مبانی، اصول، آرمان، رسالت، افق ها و تدابیر در طراحی الگوی اسلامی ایرانی به بنیادهای اعتقادی و ارزشی مطرح شده در دین مبین اسلام، نشان داده است که اجرای این سند مستلزم تحولات فراگیر در همه اجزاء تشکیل دهنده جامعه است و تحقق این تحولات نیازمند شکل گیری یک گفتمان ملی است که با تحقق چهار راهبرد کلان صورت می گیرد.

عضو اندیشکده فرهنگ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ضمن اشاره به چهار راهبرد مدنظرش اظهار داشت: شکل گیری یک نظام مدیریت کارآمد اجرایی با رویکرد فرهنگی و تربیتی مبتنی بر اندیشه های اسلامی برای پیگیری تحولات، بعنوان پیشران تحقق سه راهبرد مذکور. بسیج همه سازمانها و نهادهای فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی، دفاعی، قضایی کشور برای بازسازی قوانین و نظام های اجرایی در جهت تدابیر پیشبینی شده در الگو. اعمال مدیریت فرهنگی متناسب با الگو در فرهنگ عمومی جامعه برای استقبال و پشتیبانی از اجرای الگو و طراحی نقشه جامعی برای به حداقل رساندن آسیبهای حاصل از جهانی شدن، جهانی سازی و جنگ نرم دشمن همچون چهار راهبرد کلان برای شکل گیری یک گفتمان ملی جهت اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

وی افزود: شناخت ظرفیتها، فرصتها، تهدیدات، محدودیتها و موانع شکل گیری چنین نظام مدیریت تحول آفرینی، مبحث محوری این مقاله است و پیشنهاد شده که با پیشبینی تدبیر مستقلی برای شکل گیری این نظام مدیریت سند تکمیل شود.

بنیانیان متذکر شد: الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی پیشنهادی، اراده دارد که یک سبک زندگی مبتنی بر فطرت انسانی و متکی به مبانی و اصول اسلامی را که تفاوت بسیار زیادی با زندگی جاری جوامع دیگر بویژه جوامع پیشرفته دارد را به حکمرانان و مردم ایران پیشنهاد نماید و با فرض پذیرش تدریجی اجزای آن، کلیت تدابیر پیشبینی شده توسط مدیرانی که دوره به دوره از رهگذر انتخابات مردمی در راس سازمانها و ساختارهایی اجرایی قرار می گیرند عملیاتی شود. مدیرانی که از یک سو باید با شناخت و باور قوی به این محتواها، متعهد به اجرای این سند باشند و از سوی دیگر رضایت مردمی را فراهم سازند که در شرایط موجود به شدت تحت تأثیر توقعات و سبک زندگی هستند که عموما از راه زندگی مدرن وارداتی و گاها رسانه های بیگانه الغا می شود.

عضو اندیشکده فرهنگ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار نمود: گرچه در سند پیشنهادی در عناوین ابتدایی بخش تدابیر، یک مجموعه تدابیر فرهنگی پیشبینی شده است تا بستر فرهنگی لازم فراهم گردد اما از آنجائیکه اجرای کلیت این سند مستلزم وجود اراده و باور عمیق و پذیرش آگاهانه مدیران نظام حکمرانی و کارگزاران سازمانهای متعدد اجرایی می باشد. از طرفی به واسطه اصل وجود مردم سالاری، مستلزم پذیرش قلبی مدیران و فعالان بخش خصوصی، نخبگان فرهیخته و اکثریت بالایی از مردم جامعه است. تا همسویی اراده مدیران و پذیرش مردم، امکان تحقق این سند را فراهم سازد و این تحولات گسترده فرهنگی در شرایطی باید محقق شود که فرایندهای جهانی شدن و جهانی سازی و تلاش متمرکز دشمنان این نظام الهی، حداکثر تلاش خویش را برای ایجاد موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را بکار گرفته اند. از این روی، شکل گیری یک مدیریت فرهنگی مقتدر و در عین حال با لطافت لازم برای عرصه فرهنگ جامعه، نقش پیشران برای اجرای این سند را ایفا می کند.

وی اظهار داشت: در این مقاله برای اثبات نقش پیشرانی و خصوصیات چنین نظام مدیریت فرهنگی، بعد از توضیحات عناصر فرهنگی بستر ساز اجرای سند و ظرافتهای لازم در نحوه اعمال مدیریت مناسب فرهنگی در جامعه اسلامی با معرفی فرصتها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعفی که در راه ساماندهی چنین مدیریت تربیتی و فرهنگی کارآمدی وجود دارد. با توضیح موانع موجود تلاش خواهد شد این سوال پاسخ داده شود که چه تدابیر تکمیلی باید برای شکل گیری بستر فرهنگی لازم برای تحقق الگو پیشبینی شود؟

اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مستلزم شکل گیری یک نظام جامع وفراگیر مدیریت فرهنگی لطیفی است که اغلب مدیران جامعه با سبک رهبری باعمل و اقدام خود بر دلها حکمرانی کنند و در همه سازمانها شامل فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و نظامی تربیت و فرهنگ سازی ابزار محوری و بهره گیری از قانون و دستورالعمل نقش تکمیلی ایفا کنند.

تشریح جایگاه آب در تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

عضو اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: یکی از تدابیر مصوب در ویرایش دوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که الان در راه تصویب نهایی قرار دارد در ارتباط با اصلاح الگوی حکمرانی در بخش آب کشور است.

عباسقلی جهانی در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله ای با عنوان چگونگی برقراری ارتباط بین تدبیر و عمل در مبحث آب عرضه کرد.

وی که این مقاله را در سالن شماره دو کنفرانس عرضه کرد، اظهار داشت: ضرورتی به توضیح بیشتر نیست که مقوله بحران آب یکی از ابر چالش های کشور در وضعیت موجود و بخصوص سالها و دهه های آتی را تشکیل می دهد و درصورتیکه تدابیر مناسب برای مواجهه و مقابله با ابعاد مختلف این بحران اندیشیده نشود در آینده نه چندان دور، پایداری سرزمین به صورت جدی در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت. بدین دلیل هم هست که رویکرد به انجام اصلاحات در الگوی حکمرانی آب از جانب مرکز الگو، در کلیه مراحل روند شکل گیری کلیت این سند مورد توجه قرار گرفته و در متن تدابیر، گزاره مورد نیاز در این خصوص گنجانیده شده است.

جهانی اظهار داشت: سوال اساسی و تعیین کننده ای که مطرح است این است که برای تحقق عملی این تدبیر بسیار مترقی و منطبق با نیاز های واقعی، در سپهر نظام مدیریت کشور چه مسیری باید طی شود؟ و چه نوع برنامه ها و اقدامات در سطوح مختلف تدارک دیده شود؟ و آیا منظور از اصلاح الگوی حکمرانی به طور انتزاعی صرفاً به درون بخش آب مربوط می شود و یا این که بدون در نظر گرفتن پیوند بین بخش آب و سایر محرکها و پیشرانهای پیشرفت، اصلاح الگو مفید به فایده نخواهد بود؟

وی تصریح کرد: در این نوشتار سعی شده برای پاسخگویی به سوالات بنیادی فوق، مقدمتا با بررسی روند تاریخ تکوین مدیریت آب و ارزیابی دیدگاهها و نظریه های موجود در این حوزه، با ارائه علل و شواهد چرایی رویکرد به اصلاح الگوی حکمرانی آب بعنوان یک لزوم ملی تبیین و توضیح داده شده و سپس پیشنهادات لازم برای طی مسیر از الگو تا عمل ارائه شود. در واقع میتوان یکی از علل ناکامی اسناد بالا دستی تهیه شده در نیل به اهداف تعیین شده در نظام حکمرانی کشور را به فقدان اسناد حد واسط به نحوی که بتواند پیوند و همبستگی بین گزارههای اسناد را تا عرصه عمل و پس از آن برقرار نماید مربوط دانست.

عضو اندیشکده اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار نمود: این نوع اسناد اصولا یا وجود نداشته و یا این که با انسجام لازم و برخورداری از یک فرآیند هوشمندانه، توام نبوده است. بنابراین در این نوشته تهیه اسنادی نظیر نقشه راه چگونگی پیاده سازی حکمرانی مطلوب در آب و شیوه تهیه این سند که به سبب بین بخشی و چند وجهی بودن مبحث مدیریت آب، نیازمند یک گفتگو و اجماع ملی است توضیح داده شده و در دنباله چگونگی بهره برداری از نقشه راه برای تهیه برنامه های عملیاتی و به تبع آن اسناد پایین دستی ارائه شده است ضمن این که درباره الزامات، ظرفیت های مورد نیاز و شیوه نظارت و ارزیابی کلیه اقدامات هم پیشنهادات مناسب درج گردیده است. شایان ذکر است که ماهیت اصلاح الگوی حکمرانی در آب خود یک فرآیند چرخشی و تکاملی است لذا، تحقق مؤلفه های اصلاح خود نیازمند پویایی در کل فرآیند است. به این مورد بسیار مهم هم در این نوشته پرداخته شده است.

جهانی با تبیین جایگاه حوزه آب در تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: بین همه تدابیر مدنظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مبحث منابع آب و شیوه نگرش به مدیریت آن به منظور تأمین پایدار تقاضاهای آبی کشور در جنبه های مختلف مصرفی نظیر آب آشامیدنی، کشاورزی، صنایع و معادن و غیر مصرفی نظیر تولید انرژی برق آبی و اکوسیستم های آبی بنا به این علل از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

وی افزود: منابع آب تجدید شونده کشور به سبب قرار گرفتن موقعیت جغرافیای در منطقه خشک و نیمه خشک جهان با محدودیت مواجه می باشد و توزیع زمانی و مکانی منابع آب موجود هم بسیار نا متوازن و با پراکنش زیادی توام می باشد. در سالها و دهه های گذشته پاسخگویی به تقاضای آب در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، زیر بنایی و خدماتی در شرایط فقدان یک طرح منسجم آمایشی و الگوی مناسب برای امر پیشرفت، بهره برداری بی رویه و خارج از ظرفیت مجاز از منابع آب محدود را حدودا در کلیه عرصه های کشور سبب شده است. شیوه پاسخگویی مدیریت آب کشور برای تقاضاهای رشد یابنده هم با غفلت و اشتباهات استراتژیک توام بوده است.

جهانی اظهار داشت: عوامل مذکور و آثار و تبعات ناشی از آنها باعث گردیده که پایداری حیات در پهنه سرزمین در معرض مخاطرات و تهدیدهای جدی قرار گیرد. بدون تردید درصورتیکه تدابیر مناسب و فراگیری برای گذار از وضعیت موجود فراهم نگردد در آینده ای نه چندان دور به سبب انباشته شدن مشکلات و اضافه شدن چالشهای جدید نظیر تحولات اقلیمی و بروز آثار سایر پیشرانهای توسعه، با شرایط پیچیده تری نسبت به امروز مواجه خواهیم بود که ایجاد تعادل و توازن پایدار در عرضه و تقاضای آب را با ابعاد مضاعف دشوار نموده و در بعضی از عرصه ها با برگشت ناپذیری شرایط توام خواهد نمود.

عضو اندیشکده اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اضافه کرد: به خاطر چنین موقعیت خطیری است که مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بعد از انجام بررسی های همه جانبه مبحث در ابعاد مختلف و با عنایت به مدارک و مستندات انتشار یافته از جانب محافل رسمی نظیر مرکز پژوهش های مجلس که مسئله آب را بعنوان دومین ابر چالش کشور معرفی کرده و استماع نظر نخبگان، گزاره مهمی را در اینباره در مجموعه تدابیر الگو گنجانده است. «پیاده سازی نظام حکمرانی آب کشور بر مبنای مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز، گسترش استفاده از آب های غیر متعارف، رویکرد مبتنی بر مدیریت تقاضا و تخصیص و مشارکت بهره برداران در مدیریت چرخه آب»

وی متذکر شد: بدون تردید پیدا کردن پاسخ صحیح و دور اندیشانه به رویکرد مذکور باعث خواهد شد تا هم دوران گذار و انتقال از مرحله موجود به مرحله نوین با تلفات و هزینه کمتر و کارآیی بیشتر همراه باشد و هم ورود به مرحله جدید با کسب آمادگی و تسلط بیشتری از منظر فراهم کردن زیرساخت های لازم و ظرفیت سازی انجام پذیرد.

جهانی در انتها خاطرنشان کرد: نظام فکری در تهیه این نوشته بر این مبنا استوار است که ابتدا با ارائه تصویری از سیر تکاملی مدیریت آب از بعد نظری و با توجه به توضیحاتی که در این مقدمه آورده شده، موقعیت مدیریت آب کشور در این راه جانمایی شده و بدین ترتیب علل و چرایی لزوم تاریخی اصلاح حکمرانی توضیح داده شود سپس در باره چگونگی تبدیل تدبیر در نظر گرفته شده به برنامه عمل، نقشه و مسیر راه تحقق آن برپایه محتوا و ماهیت ادبیات بکار برده شده در متن تدبیر، همچون اصول و مبانی مدیریت یکپارچه منابع آب، نهایتا به پیشنهاد الزامات اصلی و مهم به منظور حصول شرایط پایدار در عرضه و تقاضای آب پرداخته شده است.

دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی

به گزارش جاوید شو به نقل از ایرنا، دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی؛ تبیین و بایسته های اجرا از روز چهارشنبه شروع شده و تا امروز (پنجشنبه) به صورت مجازی ادامه دارد. در این کنفرانس ۷۴ مقاله علمی به صورت شفاهی و ۱۲ مقاله پوستری از جانب پژوهشگران و اندیشمندان عرضه و سپس نقد و بررسی می شود.
این مقالات در حوزه های کلیات و ساختار سند الگو، تبیین بایسته های اجرای سند الگو ر حوزه سیاسی و اجتماعی، تبیین معنویت در فرازهای سند الگو، تبیین و بایسته های اجرای تدابیر حوزه علم و آموزش و پرورش، تبیین مبانی ایران شناختی و بایسته های اجرای تدابیر در حوزه های آمایش، فناوری و نوآوری، کشاورزی و امنیت غذایی، حکمرانی و مدیریت پایدار محیط زیست، فرهنگ، جمعیت، خانواده و سلامت است.

آیت الله ابوالقاسم علیدوست، حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین، ابراهیم برزگر، علیرضا صدرا، غلامرضا جمشیدیها، محمدحسین پناهی، حجت الاسلام مسعود آذربایجانی، محمود حکمت نیا، علی اکبر موسوی موحدی، بهزاد سلطانی، محمدسعید جبل عاملی، اسماعیل شیعه، حسین سالارآملی، حجت الله حاجی حسینی، عباسعلی زالی، محمد شاهدی، سیدمحمدحسینی، محمدعلی کی نژاد، عباسقلی جهانی، محمدحسن روزی طلب، غلامعلی افروز، سوسن باستانی و مسعود شفیعی از رؤسا و اعضای هیات رییسه اندیشکده های مختلف مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مدیریت جلسات را بر عهده دارند.
همچنین میزگردی با مبحث زیست بوم اجرای تدابیر فناوری و نواوری در سند الگو در این مراسم دو روزه از جانب اندیشکده چرخه نوآوری برگزار می گردد.منبع:

1400/02/30
13:10:14
5.0 / 5
1072
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
جاوید شو جاوید شو