عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان كردستان:

توجه به پتانسیل های مناطق مرزی از ضروریات توسعه است

توجه به پتانسیل های مناطق مرزی از ضروریات توسعه است

به گزارش جاوید شو کردستان عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان کردستان اظهار داشت: از آنجـایی کـه امـروزه، منـاطق مـرزی و شهرهای واقع در آن، برای خیلی از کشورها بعنوان یک فرصت، تلقی می شود توجه هر چه بیشتر به این شـهرها برای نیل به توانمندی ها یک لزوم اساسـی محسـوب می شود.


جاهده تکیه خواه امروز شنبه(29 آذر) در پانل سوم همایش ملی مرز، مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی با عرضه مقاله ای تحت عنوان" بررسی شاخصهای اجتماعی فرهنگی در مناطق مرزی در جهت توسعه پایدار " اظهار نمود: امروز تبیین، راهبری و گره گشایی درست از مسائل اجتماعی و فرهنگی در کشور یکی از لزوم هایی است که باید به آن توجه گردد چونکه بستر تمام ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی از مسائل پایین جامعه آغاز می شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، پژوهش حاضر با مشخص کردن مسائل اجتماعی شهرستان های مرزی استان به دنبال بهبود وضع موجود است. رویکرد کلان حاکم بر گزارش برنامه توسعه اجتماعی، متاثر از جامعه شناسی مردم مدار و مبتنی بر اصلاحات نهادی و ساختاری در نظام اجتماعی متناسب با روند طبیعی تغییرات اجتماعی در مناطق مرزی است. عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان کردستان اظهار داشت: به این منظور مداخلات گسترده اجتماعی با رویکردهای حمایتی وسیع دولتی مدنظر نبوده و درمقابل بر تسهیل رشد طبیعی نظام اجتماعی از راه اصلاحات ساختاری و توانمندسازی فردی درمناطق مرزی تاکید گردیده است.
وی افزود: طبق این پژوهش، توسعه اجتماعی و فرهنگی استان کردستان در جهت تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه درباره صدمه های اجتماعی گام بر می دارد و از این منظر پیوستگی مفهوم داری با سیاستگذاری کلان اجتماعی کشور دارد.
تکیه خواه اظهار داشت: در این راستا، ضمن مرور اسناد بالادستی و نظریه های حوزه اجتماعی فرهنگی در استان، شناختی از وضع موجود اجتماعی و فرهنگی شهرستان های مرزی استان کردستان با تکیه بر شناخت وضعیت توسعه اجتماعی، شناسایی صدمه های اجتماعی و منابع اجتماعی استان صورت گرفت.
وی ادامه داد: بی تردید، موقعیت ژئوپولتیکی ایران و رعایت بعد عدالت در توسعة ملی ایجاب می کند، به مسألة اسـتان هـا و شهرها همانند عناصر یکپارچه نگریسته شود که کارکرد صحیح آنها، سبب برقراری عملکردهـای کارآمـد کـل کشور و سیستم خواهد شد.
وی بیان نمود: مسـا یل کـلان، تبعـیض و نـابرابری در بهـره منـدی از فرصت های اشتغال، درآمد و پتانسیل های پایدار، مهمترین عاملی است کـه بیشـتر شـهرهای مرزنشـین، گرفتـار آن هستند و پیامدهایی همچون فقر، مهاجرت و قاچاق کـالا را در پـی دارد.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان کردستان خاطرنشان کرد: از آنجـایی کـه امـروزه، منـاطق مـرزی و شهرهای واقع در آن، برای خیلی از کشورها بعنوان یک فرصت، تلقی می شود و توسعه ایـن شـهرها مـی توانـد در همکاریهای بین مرزی مؤثر واقع شود، توجه هر چه بیشتر به این شـهرها و بررسـی نقـاط قـوت و ضـعف هـا، فرصت ها و تهدیدها، برای نیل به توانمندی ها یک لزوم اساسـی جهـت عرضه طـرح هـا و برنامـه هـا بـرای ایـن شهرهـا محسـوب می شود.
وی ادامه داد: استان کردستان بعنوان یک استان مرزی دارای فرصت های ژئوپولتیکی مهم در رسیدن بـه اهـداف ملـی و منطقـه ای بـه شـمار مـی آیـد، کـه بـا شـناخت دقیـق ابعـاد و زوایـای گونـاگون شهرهای مرزی در اسـتان، توجـه برنامـه ریـزان، مـدیران و تصـمیم گیرنـدگان توسـعة کشـور و منطقـه را بـه اتخـاذ سیاست ها و برنامه هایی جهت رفع محرومیت های این شهرها جلب خواهد نمود.
تکیه خواه بیان نمود: مطالعات صورت گرفته در این حوزه، نشان داده است اولین تحول در زمینه توسعه مناطق مـرزی، ریشـه در تفکرات نظریه های مکان مرکزی، به ویژه، نظریة والتر کریستالر ( ۱۹۳۳) دارد، او تلاش داشـت علـت اصـلی عـدم تعادل های منطقه ای را میان مناطق مرکزی و مناطق مرزی تجزیـه و تحلیـل کنـد.
وی تصریح کرد: متاسفانه به نظر می آید برنامه های دولتی در سطح استان برای کنترل این وضعیت کافی و موثر نبوده اند. با اینکه اقدامات مفیدی در سالهای اخیر صورت گرفته است و نقش مهمی در کاهش تنش ها و ایجاد ثبات نسبی داشته اند، اما هنوز برای به کنترل در آوردن موانع توسعه اجتماعی، استفاده بهینه از منابع اجتماعی و ارتقا سطح توسعه اجتماعی شهرستان های مرزی استان کافی نیستند و مسیری طولانی باید پیموده شود.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی استان کردستان علت بنیادی ناتوانی برنامه های اجتماعی دولت در کنترل بحران اجتماعی در مناطق مرزی استان کردستان را بسنده کردن برنامه ها با نگاهی حمایتی به مجموعه ای از اصلاحات در لایه عاملیت یعنی سطح کنش ها ذکر کرد.
تکیه خواه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برنامه های دولتی قادر به درک دقیق تحولات درونی نظام اجتماعی نبوده اند و این سبب گشته است برنامه های عرضه شده منطبق بر نیازهای اجتماعی مردم نباشد و بنابراین فاقد اثر گذاری بالا باشد.
وی اظهار داشت: همینطور میزان پائین مشارکت مردم و ضعف های اساسی در احساس مسئولیت جمعی که متاسفانه نرخی نزولی را هم در سالهای اخیر تجربه کرده است، سبب می شود نقش آفرینی مثبت مردم در بهبود اوضاع جامعه ای که در آن زندگی می کنند به شدت کاهش پیدا کند و بدین سان افت توسعه اجتماعی نرخی پرشتاب تری را تجربه کند.

منبع:

1399/09/29
14:51:47
5.0 / 5
871
تگهای خبر: برنامه , سیستم , فرهنگ
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
جاوید شو جاوید شو