سلامت سالمندان در گرو توسعه ورزش و بازی

سلامت سالمندان در گرو توسعه ورزش و بازی

محققان کشورمان در یک پژوهش دانشگاهی، به نقش و اهمیت توسعه بازی و ورزش در بین سالمندان کشور اشاره کرده و ابعاد مختلف این مورد را بررسی نموده اند.


به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا، امروزه جهـان ما بـا تغییـرات زیادی مواجه اسـت و ایـن تغییـرات، تأثیـر مسـتقیمی در نحـوه زندگـی و نـوع دیدگاه انسان ها به سمت آینـده دارند. بـا کاهـش تولیـد مثـل و بهبـود روز افزون شـرایط زندگـی، جمعیـت سـالمندان، نسـبت بـه دیگـر گروههای سـنی، به سرعت در حـال رشـد اسـت. ســالمندی یکــی از مراحــل زندگــی انســان اســت که نیازهــای خــاص خــود را دارد و بــدون توجــه بــه ایــن نیازهــا و پاســخ مناســب بــه آنها، درک واقعــی از حقــوق ســالمندان، محقــق نخواهــد شــد.
به قول متخصصان در ســطح جهانــی آمارهــا نشــان می دهند که طـی سـه دهـه آینـده، تعـداد افـراد سـالمند در سـال ۲۰۵۰ می تواند بـه بیـش از ۱.۵ میلیـارد نفـر برسـد. در ایـران نیـز الان ســالمندان ۱۰ درصــد جمعیــت را شــامل می شوند و تــا دو الـی سـه دهـه آینـده، جمعیـت سـالمندان ایـران بـه ۲۵ درصـد می رسد. بــر اســاس گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی پیرامــون ســالمندی، فرآینــد ســالمندی ســالم، رونــد مــداوم توســعه و حفــظ توانایــی عملکــردی اســت کــه کیفیــت و رفــاه را در ســنین بالاتر فراهــم می کند. اما بــه دلیــل محدودیت های دوران سـالمندی، تعداد زیادی از افراد ۶۰ سـال بـه بـالا قـادر بـه انجـام فعالیتهای روزمــره خــود نیســتند و به کمک هایی در جهات مختلف و بخصوص انگیزه های زندگی و سالم ماندن نیاز خواهند داشت.
پژوهشگرانی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران و دانشگاه علامه طباطبایی در یک تحقیق جدید، تلاش کرده اند به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در توسعه بازی و ورزش ویژه سالمندان به منظور بهبود وضعیت روحی روانی و سلامت این عزیزان بپردازند.
این تحقیق با رویکرد هم زمان کیفی و کمی در محدوده زمانی بهمن ۱۳۹۹ الی اردیبهشت ۱۴۰۰ انجام گرفته است و در آن برخی از سالمندان کشورمان حضور داشته اند.
بر مبنای یافته های این تحقیق میتوان با فرهنگ سازی صحیح پیرامون بازی و ورزش، زمینه مشارکت سالمندان در فراغت فعال را فراهم نمود. در این راستا، توسعه تسهیلات و امکانات توسط بخش خصوصی و دولتی باید به شکل جدی تری اجرایی شود.
در این خصوص، علی محمد صفانیا، استاد گروه علوم ورزشی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران و دیگر همکارانش در این پژوهش اظهار کرده اند: «یافته های این تحقیق به شناسایی ۴ طبقه اصلی و ۸ طبقه عمومی انجامید که عبارتند از: طراحی بازی و ورزش، فواید بازی و ورزش، الزامات توسعه بازی و ورزش و انواع بازی ها».
به قول آنها، «جملـه معـروف عقـل سـالم در بـدن سـالم است، یـادآور می شود کــه ذهــن و بــدن، هــر دو مهــم هســتند و ورزش، تنهــا شــامل فعالیـت فیزیکـی نمی گردد، بلکـه بایـد در آن بـه فعالیتهای ذهنـی هـم توجـه شود. ورزش یکـی از عواملـی اسـت کـه می تواند موجـب بهبـود سـلامت سـالمندان شود. البته میـان آنچـه بـرای فـرد مفیـد اسـت و آن چه بـه انجـام آن تمایـل دارد، تفـاوت وجـود دارد».
بر طبق این تحقیق، افـراد سـالمند تمایـل دارنـد کـه فعالیتهای روزمـره را بـا رونـد همیشـگی دنبـال کننـد، چونکه مغـز انسـان در هنـگام انجـام کارهـای تکـراری، به صرف انـرژی بیشـتر نیـاز نـدارد. در ایـن حالـت کارهـا به خودی خود در بهتریـن شـکل ممکـن انجـام می پذیرند. بـرای تغییـر رونـد تکـراری در زندگـی فـرد، بایـد از طریق هایی کـه در روش زندگـی سـالمند ایجـاد انگیـزه کند، مثــل بازی های فیزیکــی و سرگرمی های فکــری اســتفاده کــرد. در ایــن صــورت فــرد خــود را در معــرض تغیـیر قــرار می دهد.
به اعتقاد صفانیا و همکارانش، «بـا در نظـر گرفتـن ایـن مفهـوم کـه سـالمندان معمولا علاقه چندانـی بـه فعالیتهای ورزشـی ندارنـد، ایجاد مسـیری جدیـد در شـکل فعالیـت اوقـات فراغـت، می تواند زمینه ساز مشــارکت ورزشــی بــا رویکــرد بــازی شــود. فرهنگ سازی و توسـعه ایـن مسـئله توسـط بخـش خصوصـی و دولتـی بـا ایجـاد مکان هایی رایـــگان، می تواند فــرد ســالمند را ترغیـب بــه شــرکت در ایــن فعالیت ها به صورت داوطلبانــه کند».
بــا بهره گیری از نتایــج ایــن تحقیــق سازمان های ذی نفع می توانند ورزش را در قالـب بـازی بـا رویکردهـای نویـن بـرای ایـن گـروه سـنی گسـترش دهنـد و موجـب فعـال شـدن آنها در جامعـه شونـد.
از این یافته های تحقیقاتی، یک مقاله علمی پژوهشی تهیه شده که در «نشریه سالمندشناسی» وابسته به انجمن علمی پرستاری ایران انتشار یافته است.
منبع:

1401/01/29
08:19:05
5.0 / 5
185
تگهای خبر: پرستار , سرگرمی , سلامت , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
جاوید شو جاوید شو