مروری بر نتایج یك پژوهش؛

كرونا با اقتصاد ما چه كرد؟

كرونا با اقتصاد ما چه كرد؟

جاوید شو: پژوهشگران کشور در یک مطالعه پژوهشی، ابعاد مختلف تأثیرات بیماری عالم گیر کرونا یا کووید 19 را بر اقتصاد ایران بررسی نموده و پیشنهادهایی را با تاکید بر پروسه اشتغال ارایه داده اند.


به گزارش جاوید شو به نقل از ایسنا، شــیوع کرونــا ویــروس جدیــد عامل بیماری کوویــد-19 از دســامبر سال 2019 میلادی در ووهـان چیـن چالش های زیـادی در همـه ابعـاد مختلـف بـرای کشـورهای سراسـر جهـان بـه همـراه داشـته اسـت. بطوریکه حتـی کشـورهای توسعه یافته کـه دارای نظام های سلامت و مـددکاری اجتماعـی پیشـرفته هستند نیـز طـی مدت های اخیـر بـا مشـکل مواجـه شده اند. دراین بین یکـی از پرسش های اصلـی ایـن اسـت کـه، ویـروس کرونـا تـا چـه حد می تواند بـر اقتصـاد هـر کشـور تأثیـر منفـی بگـذارد؟ مسئله مهمـی کـه در ارزیابـی آثـار اقتصـادی شـیوع ایـن ویروس بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، افـق زمانـی درگیـری با ویـروس کروناسـت.

طبق نظر پژوهشگران، درصورتی که سـناریوی درگیـری طولانی مدت بــا ویــروس محقــق شــود، آثــار اقتصــادی آن کاملاً متفـاوت بـا زمانـی خواهـد بـود کـه ایـن مسئله کوتاه مدت در نظـر گرفتـه شـود. در ایـران، شـیوع کرونـا ویـروس از انتهـای سـال 1398 و تـداوم آن در سـال 1399، اقتصـاد کشـور را در یـک وضعیـت رکـود همـراه بـا نااطمینانـی قـرار داده اسـت. در کشــوری کــه پــس از ســپری کردن دو ســال ســخت، دچــار کاهــش تشـکیل سـرمایه ثابت شده و ظرفیـت تولیـد بالقـوه اقتصـادی آن نیـز کاهـش یافتـه اسـت، دسـتیابی بـه سـطح رفـاه سـال 1390 و پیــش از آن دشــوار اســت. از طــرف دیگــر عرضــه کل اقتصــاد نیــز بــه دلیـل اختلال در شـبکه تأمیـن مـواد اولیـه و محدودیـت فعالیـت برخـی از واحدهـای صنفـی بـا شـوک عرضـه مواجـه شـده اسـت.

در راستای بررسی بیشتر این مساله و ارزیابی نتایج اقتصادی ناشی از بیماری کووید 19 بر اقتصاد ایران پژوهشگران دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه لرستان، پژوهشی را با تاکید بر اشتغال انجام داده اند که نتایج آن اخیراً در فصل نامه مدیریت پرستاری انتشار یافته است.

در این مطالعه پژوهشگران تلاش نموده اند ضمن بررسی تمامی نتایج اقتصادی ناشی از ویروس کووید-19 در سراسر جهان، بطور خاص به اقتصاد ایران پرداخته و تمرکز ویژه ای بر بخش اشتغال داشته باشند.
بر اساس نتایج این پژوهش و با بهره گیری از نتایج آمارگیری نیروی کار و روند بیماری در کشور مشخص شد که تغییرات اشتغال و بیکاری طی زمستان 1398 و بهار 1399 نسبت به فصول مشابه سال قبل، دارای روند کاهشی در اشتغال و افزایشی در بیکاری بوده است.

بر همین اساس، این تغییرات که باتوجه به اوج گرفتن شیوع ویروس کرونا افزایش یافته اند دال بر تغییرات بازار نیروی کار و سایر بخش های حوزه اقتصادیست که بازار را تحت تأثیر قرار داده اند.

به گفته علی حسنوند، محقق توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه رازی کرمانشاه و دیگر همکارش در این تحقیق، «ایــران یکــی از کشــورهایی بــود کـه بـه مـدت کوتاهـی پـس از چیـن، درگیـر همه گیری ایـن ویـروس شـد و به تبع، سیاست هایی را طراحـی و برنامه های خاصــی را پیاده سازی کــرد. در حــوزه اشــتغال، بررسی های کلان نشــان می دهند کــه بســیاری از مشــاغل ازدست رفته در اثــر شــیوع کرونــا، نــه دارای بیمــه هســتند کــه تخفیــف در حــق بیمــه کارفرمــا سـبب نجـات آنها شـود و نـه بـه تسهیلات و کمک های مالـی دولـت دسترسـی دارنـد. به این جهت می توان گفـت کـه برنامـه کمــک ۵ هــزار میلیــارد تومانــی بــه صنــدوق بیمــه بیــکاری از محـل صنـدوق توسـعه ملـی نمی تواند باعـث بهبـود وضعیـت تعـداد زیـادی از مشـاغل شـود. همچنیـن بـر اسـاس قانـون بیمـه بیـکاری، صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد و بیمه شدگان اختیـاری نیـز قـادر بـه اسـتفاده از برنامـه حمایتـی فـوق نیسـتند».

آن ها می افزایند: «به تبع شــیوع این بیمــاری عالم گیر، وضعیــت مالیــات ســتانی و درآمدهــای مالیاتــی نیز دسـتخوش تغییـرات ناخواسـته شـده اسـت کـه مهم ترین آنها، کاهـش درآمدهـای مالیاتـی بـه دلیـل کاهـش توأمـان عرضـه و تقاضـا در اقتصـاد اسـت. ایـن موضـوع بـرای کشـور مـا کـه بـا کســری بودجــه مواجــه اســت جدی تر اســت. شــیوع ویــروس کرونــا به سبب اختلالی کــه در محیــط کسب وکار و کارهای تولیــدی ایجــاد می کند باعــث می شود مؤدیــان مالیاتـی در انجـام وظایـف مالیاتـی خـود بـا سـختی مواجه شـوند».

همچنیــن برمبنای اطلاعات ارائه شده در این پژوهش، سیاســت دولــت در حمایــت از بخــش ســلامت به صورت تأمیـن حـدود 12 هزار میلیـارد تومـان از محـل صنـدوق توسـعه ملی برای تأمیـن دارو، ماسـک، تجهیـزات پزشـکی و تامین تخـت و تجهیـز بیمارستان ها، اگرچـه واجـد نـکات مثبـت اسـت امـا ابهام ها و نقدهایـی در مـورد آن مطـرح اسـت. به بیان پژوهشگران فوق، «لـزوم ارسـال متمـم یـا اصلاحیه بودجـه از سـمت دولـت بـه مجلـس شـورای اســلامی، عــدم تعییــن تفکیکــی مــوارد مصــرف، عــدم وجــود گــزارش بــرآورد میــزان نیــاز و عــدم وجــود ســازوکار مســتقل نظـارت بـر نحـوه هزینه کرد انتقادهایـی هسـتند کـه بـه طـرح فـوق وارد اسـت».

حسنوند و همکارش ضمن ارائه پیشنهادهایی فرایندی برای مدیریت بازار و همین طور ارائه پیشنهادهایی برای پشتیبانی از کسب وکارها، مواردی را نیز بمنظور پشتیبانی از اقشار محروم به شرح زیر مطرح کرده اند:
- حمایت برای تهیه اقلام بهداشتی و نظایر آن ها
- حمایــت مالــی بــرای جبــران درآمــد کاهــش یافتــه
این پژوهشگران همین طور ملاحظات و سفارش های سیاســتی زیر را مطرح کرده اند:
- تهیـه نظـام جامـع آمـار و اطلاعات از شاغلان رسـمی و غیـر رسمی
- اسـتفاده از ظرفیـت بخـش بهداشـت و درمـان بـرای اشتغال زایی و رشـد اقتصـادی

نشریه مدیریت پرستاری که به انتشار این یافته ها پرداخته است، با همکاری سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس منتشر می شود.
منبع:

1399/10/29
19:00:03
0.0 / 5
1022
تگهای خبر: برنامه , پرستار , سلامت
این پست جاوید شو را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۱
لینک دوستان جاوید شو
جاوید شو جاوید شو